Deelnemers voorwaarden

Algemene voorwaarden MudRaise - Stichting International Justice Mission (IJM Nederland)

Als je deelneemt aan de MudRaise ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Versie 1 november 2021

Het doel van onze algemene voorwaarden.

Het doel van onze algemene voorwaarden is om jou, deelnemer aan de MudRaise, te informeren over de voorwaarden en richtlijnen die we stellen aan je deelname aan dit Event en bij het gebruik van het platform MudRaise.nl. Daarnaast lees je welke gegevens op welke manier worden verwerkt. We vragen van jou als deelnemer van de MudRaise en gebruiker van MudRaise.nl om deze Event- en Platformvoorwaarden goed door te lezen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan en we een goede samenwerking hebben. Kijk regelmatig op deze pagina om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Je ziet hierboven de versiedatum, deze datum wordt veranderd wanneer er wijzigingen zijn aangebracht aan de voorwaarden.

Algemene voorwaarden MudRaise en KidsRun.  (eventvoorwaarden)

1. Inleiding en definities 
2. Inschrijving en deelname 
3. Sponsorgeld 
4. Verzekering 
5. Gebruik beeld- en geluidsmateriaal 
6. Aansprakelijkheid 
7. Klachten 
8. Wijzigingen 

Algemene voorwaarden MudRaise.nl. (platformvoorwaarden)

9. Algemene informatie 
10. Algemene voorwaarden 
11. Privacy 
12. Contactgegevens IJM 

Algemene voorwaarden MudRaise. (eventvoorwaarden)

1. Inleiding en definities

De MudRaise is een sportieve en fondsenwervende uitdaging op een locatie in Nederland en wordt georganiseerd door IJM, hierna te noemen de MudRaise. Daarnaast organiseert IJM een vergelijkbare uitdaging voor kinderen tot 14 jaar, aangepast aan hun fysieke conditie, hierna te noemen: KidsRun. De KidsRun is gelijk aan het eerste deel van het parcours van de MudRaise. De MudRaise en KidsRun zijn geen wedstrijden. Het doel is het werven van fondsen om bij te dragen aan de strijd tegen onrecht. In alle voorkomende gevallen is het Nederlands recht van toepassing, ook indien een deelnemer een andere nationaliteit heeft. 

 • MudRaise: het door of vanwege IJM Nederland in enig jaar te organiseren sportevenement. 
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan de MudRaise. 
 • Organisator: de rechtspersoon (in deze IJM Nederland) waarmee de Deelnemer, een Deelnemend Bedrijf en/of een Bezoeker een Overeenkomst is aangegaan. 
 • Partner: de rechtspersoon (in deze Mud Masters B.V.) waarmee de Organisator een Overeenkomst is aangegaan voor de locatie van de MudRaise.

2. Inschrijving en deelname

Inschrijving als deelnemer van een MudRaise of KidsRun vindt plaats na aanmelding via de website www.MudRaise.nl. Bij elke aanmelding kan maximaal één persoon worden aangemeld. Na aanmelding wordt de persoonlijke fondswerfpagina vermeld in het deelnemersoverzicht op de website. De inloggegevens ontvangt de deelnemer direct na de aanmelding automatisch per e-mail. 

De minimale leeftijd voor deelname aan de MudRaise is 14 jaar. De minimale leeftijd voor deelname aan de KidsRun is 6 jaar. De maximale leeftijd voor deelname aan de KidsRun is 13 jaar. Deelnemers onder de 14 jaar dienen vergezeld te worden door een volwassene met deelnemersticket. De volwassene meldt zich aan voor de MudRaise ipv kidsrun. 1 volwassene mag maximaal 4 deelnemers begeleiden. De Organisator heeft het recht om de aanmelding van deelnemers om haar moverende redenen te weigeren. 

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart de deelnemer de intentie te hebben om zich vol in te zetten om het fondsenwervings-streefbedrag in te zamelen. De Organisator behoudt zich het recht om van deelnemers die geen inspanning hebben getoond om fondsen te werven hun deelname te annuleren. Voorafgaand aan annulering, zal altijd contact met de deelnemer gezocht worden.   

Voor deelname aan MudRaise evenement heeft iedere deelnemer een ticket nodig die zij bij MudMasters kopen. MudRaise biedt hen deze tegen een gereduceerd tarief aan via een unieke link die deelnemers na aanmelding per e-mail ontvangen.  

De deelnemer ontvangt op de dag van de MudRaise of KidsRun het door de Organisator verstrekte shirt. Overige benodigde kleding verzorgt de deelnemer zelf. 

Kosten die de deelnemer maakt om de locatie waar de MudRaise en/of de KidsRun wordt gehouden te bereiken en weer te verlaten, komen voor rekening van de deelnemer. 

Wanneer deelnemer zijn inschrijving wil annuleren, stelt hij de Organisator per email hiervan op de hoogte te stellen via mudraise@ijmnl.org. De geworven fondsen worden bij annulering van de deelname aan de MudRaise of de KidsRun niet gerestitueerd. 

3. Sponsorgeld

Van elke deelnemer aan de MudRaise wordt verlangd dat hij alles in het werk zal stellen om de doelstelling van het bijeenbrengen van minimaal €2000,- sponsorgeld te behalen voor individuen. Voor de deelnemers aan de KidsRun geldt een doelstelling van €200,- De teller van een deelnemer aan een MudRaise op de website wordt bij online betalingen automatisch en direct bijgewerkt. Bijwerking van handmatige betalingen zoals machtigingskaart vindt binnen twee weken na ontvangst van de bedragen plaats.  

4. Verzekering

De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen schade door hem toegebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheids-verzekering Particulier (AVP) die dekking biedt voor dit evenement. Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een ziektekostenverzekering.

5. Gebruik beeld- en geluidsmateriaal

Tijdens de MudRaise en/of de KidsRun worden mediabeelden gemaakt. Deze beelden, waarin de deelnemer voor kan komen, kunnen worden gebruikt voor promotie-doeleinden. De deelnemer danwel diens wettelijke vertegenwoordigers geven op voorhand toestemming om deze beeldmaterialen te publiceren. De deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordigers ontvangen daar geen vergoeding voor.

6. Aansprakelijkheid

De deelnemers aan een MudRaise of een KidsRun zijn verplicht alle aanwijzingen van de Organisator, de Partner waar mee samen wordt gewerkt en de politie/autoriteiten op te volgen. 

Deelname aan de MudRaise of KidsRun is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer. De Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan een MudRaise of KidsRun. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van de MudRaise of KidsRun, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook. 

De Organisator kan besluiten om het parcours aan te passen, of de MudRaise of KidsRun geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de Organisator of de Partner, noodzakelijk maakt. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om start- en/of finishtijden te veranderen. De Organisator kan besluiten om deelnemers uit de MudRaise of de KidsRun te halen wanneer hier reden voor is. Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een dergelijk besluit van de Organisator geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van gelden, in welke vorm dan ook. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de MudRaise en/of de KidsRun op een andere datum plaats te laten vinden. Mocht de deelnemer aangeven niet mee te kunnen doen op de nieuwe datum, dan worden de geworven fondsen niet gerestitueerd. Andere kosten die door de deelnemer aan de MudRaise of KidsRun zijn gemaakt, zijn voor rekening en risico van de deelnemer.  

In geval van overmacht heeft de Organisator het recht de MudRaise en/of de KidsRun te annuleren of voor of tijdens de MudRaise en/of KidsRun aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan politieke onrust, stakingen, natuurrampen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van gelden plaatsvinden. 

De deelnemer verklaart voor de start van de MudRaise: 

 • dat ik zowel geestelijk als lichamelijk in staat ben om deel te nemen aan de MudRaise; 
 • dat ik de risico’s ken die verbonden zijn aan deelname aan de MudRaise en deze accepteer;  
 • dat ik IJM vrijwaar van elke aansprakelijkheid voor letsel-, zaak- of vermogensschade die ontstaat tijdens de MudRaise als gevolg van:  - onvoldoende conditie en/of gezondheid of overschatting hiervan; - bewust negeren van instructies. 

De wettelijk vertegenwoordigers van een deelnemer aan de KidsRun verklaren voor de start van de KidsRun: 

 • dat de deelnemer aan de KidsRun zowel geestelijk als lichamelijk in staat is om deel te nemen aan de KidsRun; 
 • dat ik de risico’s ken die verbonden zijn aan deelname aan de KidsRun en deze accepteer;  
 • dat ik IJM vrijwaar van elke aansprakelijkheid voor letsel-, zaak- of vermogensschade die ontstaat tijdens de MudRaise als gevolg van:  - onvoldoende conditie en/of gezondheid of overschatting hiervan; - bewust negeren van instructies. 

7. Klachten

Wanneer er tijdens het Event onverhoopt klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de Organisator te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer de klacht binnen één maand na beëindiging van de MudRaise of de KidsRun in te dienen bij de Organisator via mudraise@ijmnl.org.

8. Wijzigingen

De Organisator is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking op de dag dat deze nieuwe voorwaarden op de MudRaise-website worden gepubliceerd.

Algemene voorwaarden MudRaise.nl (platformvoorwaarden)

9. Algemene informatie

9.1 De website MudRaise.nl 
MudRaise.nl is eigendom van International Justice Mission en is ontwikkeld door Comyoo | creatieve studio, eigenaar van handelsmerk Supp.to. MudRaise.nl dient als actieplatform om individuen en organisaties te helpen om gemakkelijk donaties te werven voor International Justice Mission. Supp en Comyoo is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van dit actieplatform, waaronder de algemene voorwaarden en het privacystatement van International Justice Mission zoals je deze nu leest.  

9.2 Cookies 
Als je MudRaise.nl bezoekt, delen wij cookies uit. Dit zijn kleine en tijdelijke tekstbestanden voor jouw computer. Dit zijn functionele en traceringscookies. 

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst op jouw computer door onze website dan kan je de cookies uitzetten in de browser van jouw computer. Dit kan ervoor zorgen dat het platform op jouw computer niet altijd optimaal werkt. 

9.3 Beveiliging 
Via SSL (Secure Socket Layers) worden je transactiegegevens versleuteld (veilig) over internet verstuurd. Je herkent de veilige SSL-verbinding aan https:// in de adresbalk van je browser. 

9.4 Geldstroom 
Online betalingen worden verwerkt door onze partner Mollie B.V, hierna Mollie. Mollie beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat als zodanig onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De donatie gaat van de rekening van de donateur rechtstreeks naar het Mollie-account van International Justice Mission. 

9.5 Donaties 
Alle donaties die gedaan worden op acties of deelnemers op MudRaise.nl komen volledig ten goede aan International Justice Mission. Het geld wordt op een verantwoorde wijze besteed daar waar het het meest nodig is in de landen waar IJM actief is. Alle donaties dragen direct bij aan de strijd tegen slavernij en geweld. Met het geld dat je ophaalt met jouw MudRaise help(en) je (donateurs) mee: 

 • om mensen te vinden die onderdrukt worden en ze in veiligheid te brengen; 
 • om door te gaan in de rechtbank, tot mensenhandelaren en slaveneigenaren worden berecht en anderen geen kwaad meer kunnen aandoen; 
 • bij traumaverwerking, training geven en middelen om weer een leven op te bouwen en volledig te herstellen. 

10. Algemene voorwaarden

10.1 Omgangsvormen en gewenste content 
Wij houden ervan om netjes en respectvol met elkaar om te gaan. Als iedereen dat doet wordt de wereld elke dag een stukje mooier. Onder ‘met elkaar omgaan’ valt onder andere e-mailcontact, het plaatsen van afbeeldingen, het plaatsen van tekst, plaatsen van links naar websites of elke andere vorm van omgang en communicatie. Het gaat bij ongewenste content om teksten en afbeelding met onder andere: 

 • illegale activiteiten of doeleinden; en/of; 
 • discriminerende inhoud wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; en /of; 
 • oproepen tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; en/of; 
 • content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maakt van anderen; en/of; 
 • content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch of erotisch materiaal; en/of; 
 • content die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen; en/of; 
 • waarbij kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten worden verwijderd, onleesbaar gemaakt, verborgen of gewijzigd; en/of; 
 • content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze Algemene Voorwaarden. 

Mochten we vanuit International Justice Mission zien dat er ongewenste content wordt geplaatst zoals hierboven omschreven is, zullen er maatregelen genomen worden. Deze maatregelen kunnen zijn: 

 • verwijderen van content; en/of; 
 • verwijderen van de donatie-actie; en/of; 
 • verwijderen van het profiel. 

International Justice Mission behoudt het recht om maatregelen te nemen bij ongewenste content die niet valt onder de bovenstaande genoemde punten. International Justice Mission bepaalt te allen tijde of content wel of niet gewenst is op dit platform. 

Zie je zelf ongewenste content? Dan horen we dit graag. Wij zullen dit bekijken, beoordelen en de nodige maatregelen nemen. Wij reageren uiterlijk binnen 10 werkdagen op jouw ingediende rapportage. 

10.2 Gebruik MudRaise.nl 
Als actiestarter, deelnemer of donateur gebruik je MudRaise.nl op eigen risico. International Justice Mission is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele beloftes of tegemoetkomingen die door een actiestarter, deelnemer of donateur gedaan worden op een actiepagina van MudRaise.nl. 

10.3 Aansprakelijkheid 
International Justice Mission zet zich in om dit actieplatform goed te laten werken. Ze zijn niet aansprakelijk voor geleden schade door mogelijke uitval van de website door welke reden dan ook. Ook is International Justice Mission niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van de content van MudRaise.nl. 

10.4 Geschillen en klachten 
Geschillen of klachten kunnen per brief of per e-mail worden doorgegeven onder vermelding van klacht in de titel. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en jou op de hoogte houden van de vervolgstappen. 

11. Privacy

11.1 Persoonlijke gegevens 
De persoonlijke gegevens die je vermeldt op MudRaise.nl zijn van jou. We vragen je dan ook om de juiste gegevens en ook jouw gegevens te vermelden en niet die van een ander. Met persoonlijke gegevens bedoelen wij: 

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats en land) 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Wachtwoord 
 • Jouw profielfoto 
 • Geboortedatum 
 • Shirtmaat 
 • Geslacht 

Het is afhankelijk van de situatie welke persoonlijke gegevens er van je worden gevraagd. Wij doen ons best om zo min mogelijk gegevens uit te vragen indien mogelijk. 

Jouw profielfoto en andere foto’s om bijvoorbeeld je actiepagina of organisatiepagina mee te vullen, worden door jou geüpload. Deze zijn publiek online zichtbaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het kopiëren en gebruiken van deze foto’s door anderen internetgebruikers om voor andere doeleinden te gebruiken. Dit risico is altijd aanwezig bij het plaatsen van afbeeldingen op internet. 

11.2 Wachtwoord gecodeerd 
Je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. Alle wachtwoorden worden versleuteld zodat deze ook niet door hackers achterhaald kunnen worden. Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor je eigen wachtwoord en om dit geheim te houden. Deel in geen enkele situatie je account en dus inloggegevens met elkaar. 

11.3 Wat gebeurt er met je gegevens? 
International Justice Mission gebruikt de persoonlijke gegevens, de organisatiegegevens en overige gegevens op MudRaise.nl om: 

 • een account op MudRaise.nl te houden voor je; 
 • jouw actiepagina vorm te geven en in te vullen op MudRaise.nl; 
 • je persoonlijk te informeren over de mogelijkheden om je eigen actiepagina verder vorm te geven en er meer uit te halen; 
 • je via post en e-mail op de hoogte te houden van nieuwsitems, ontwikkelingen, nieuwe functies en inspiratieverhalen rondom MudRaise.nl en fondsenwerving (je kan je te allen tijde afmelden); 
 • je via automatische mails op de hoogte te houden van gelukte acties in ons systeem, zoals publicatie van actie(s), deelname aan acties of gelukte donatie(s); 
 • je te bereiken als er iets misgaat met jouw gegevens of met de website; 

11.4 Anoniem doneren 
Als donateur kan je gegevens achterlaten bij het doneren aan een donatie-actie. Je gegevens zijn zichtbaar voor medewerkers van International Justice Mission, ontwikkelaars van het online platform Supp.to, de particuliere actiestarter en (indien van toepassing) de deelnemer waarop je doneert. 

Bij het doen van de donatie wordt er gevraagd of jouw naam en bericht publiekelijk zichtbaar mag zijn. Indien de donateur hier ‘nee’ kiest, is de naam en het bericht niet publiek te zien op de actiepagina. International Justice Mission, de actiestarter en eventuele deelnemer waarop je doneert kunnen je naam en bericht wel zien. 

Wij vragen minimale gegevens van donateurs om ze te kunnen informeren over de gelukte donatie aan een donatie-actie. Indien nodig of gewenst kan International Justice Mission of de particuliere actiestarter contact opnemen met de donateur. International Justice Mission is op geen enkel vlak aansprakelijk voor dat wat de donateurs na afloop van donatie krijgt toegestuurd door de particuliere actiestarter. 

Bij het plaatsen van een bericht verwachten wij van de donateur en schrijver dat dit bericht opbouwend is. Als de content niet in lijn is met het genoemde richtlijnen onder ‘Omgangsvormen en gewenste content’ zullen er maatregelen volgen zoals genoemd zijn onder ‘Omgangsvormen en gewenste content’. 

11.5 Gegevens verwijderen 
Je kan te allen tijde opvragen welke gegevens wij van jou hebben. Er is de mogelijkheid om je account en alle bijbehorende gegevens te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op. 

11.6 Wijzigingen voorwaarden 
De inhoud en functies van deze website, waaronder de algemene voorwaarden en privacystatement, kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. 

Het is belangrijk om regelmatig deze voorwaarden te checken op mogelijke wijzigingen. Dit kan eenvoudig door de versiedatum bovenaan dit document te raadplegen. 

12. Contactgegevens IJM

Heb je ergens vragen over, laat het ons weten. Je kunt altijd contact met ons opnemen. 

International Justice Mission Nederland 
Postadres: Fluwelen Burgwal 58, 2511 CJ Den Haag
(Dit is niet IJM's bezoekadres)
E-mail: mudraise@ijmnl.org 
Telfoonnummer: 088 - 506 0400 
KVK: 27342349  
IJM Nederland beschikt over het CBF keurmerk en de ANBI status. 
RSIN: 820704453 

{{ resultData.stats.projectsAmount }}

Projecten

{{ resultData.stats.donatedAmount | format-currency }}

via {{ resultData.stats.successfullDonationsAmount }} Donaties

{{ resultData.stats.participantsAmount }}

Deelnemers

Doe mee met MudRaise 2024

Kom in actie en sta op tegen slavernij en mensenhandel.


Aanmelden MudRaise

Neem contact op


Heb je een vraag over de MudRaise? Of over International Justice Mission? Bekijk de FAQ
Of neem contact met ons op! We helpen je graag verder: