Deelnemers voorwaarden

Algemene voorwaarden MudRaise Stichting International Justice Mission The Nederlands (IJM Nederland)

Als je deelneemt aan de MudRaise ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden

1. Definities

1.1 MudRaise: het door of vanwege IJM Nederland in enig jaar te organiseren sportevenement. 

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich al dan niet door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. 

1.3 Organisator: de rechtspersoon (in deze IJM Nederland) waarmee de Deelnemer, een Deelnemend Bedrijf en/of een Bezoeker een Overeenkomst is aangegaan. 

1.4 Partner: de rechtspersoon (in deze Mud Masters B.V.) waarmee de Organisator een Overeenkomst is aangegaan voor de locatie van de MudRaise. 

 

2. Inleiding

De MudRaise is een sportieve en fondsenwervende uitdaging op een locatie in Nederland en wordt georganiseerd door IJM, hierna te noemen de MudRaise.  Daarnaast organiseert IJM een vergelijkbare uitdaging voor kinderen tot 14 jaar, aangepast aan hun fysieke conditie, hierna te noemen: KidsRun.   De MudRaise en KidsRun zijn geen wedstrijden. Het doel is het werven van fondsen om slaven te bevrijden uit hun slavernij. In alle voorkomende gevallen is het Nederlands recht van toepassing, ook indien een deelnemer een andere nationaliteit heeft.

3. Inschrijving

Inschrijving als deelnemer van een MudRaise of KidsRun vindt plaats na aanmelding via de website www.MudRaise.nl. Bij elke aanmelding kan maximaal één persoon worden aangemeld. Een team bestaat uit maximaal 10 personen. De Organisator heeft het recht om hier een limiet op in te stellen en deze te handhaven. Na aanmelding wordt de persoonlijke fondswerfpagina vermeld in het deelnemersoverzicht op de website. De inloggegevens ontvangt de deelnemer direct na de aanmelding automatisch per e-mail.  

De minimale leeftijd voor deelname aan de MudRaise is 14 jaar. De minimale leeftijd voor deelname aan de KidsRun is 6 jaar. De maximale leeftijd voor deelname aan de KidsRun is 13 jaar. Deelnemers onder de 14 jaar dienen vergezeld te worden door een volwassene met deelnemersticket. 1 volwassene mag maximaal 4 deelnemers begeleiden. De Organisator heeft het recht om de aanmelding van deelnemers om haar moverende redenen te weigeren.  

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart de deelnemer de intentie te hebben om zich vol in te zetten om het fondsenwervings-streefbedrag van 1500 euro bij de MudRaise of 100 euro bij de kidsrun in te zamelen. De Organisator behoudt zich het recht om van deelnemers die geen inspanning hebben getoond om fondsen te werven hun deelname te annuleren. Voorafgaand aan annulering, zal altijd contact met de deelnemer gezocht worden.   

Voor de MudRaise of KidsRun geldt een door de Organisator van geval tot geval te bepalen minimumaantal deelnemers. De Organisator behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de MudRaise en/of de KidsRun te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de deelnemer hierover uiterlijk één week vóór de MudRaise of KidsRun geïnformeerd. Allereerst zal geprobeerd worden om de MudRaise en/of KidsRun op een andere datum plaats te laten vinden. Mocht de deelnemer uitdrukkelijk aangeven niet mee te kunnen doen op een andere datum, dan worden de geworven fondsen niet gerestitueerd. Andere kosten die door de deelnemer aan de MudRaise of KidsRun zijn gemaakt, zijn voor rekening en risico van de deelnemer. In geval van overmacht heeft de Organisator het recht de MudRaise en/of de KidsRun te annuleren of voor of tijdens de MudRaise en/of KidsRun aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van gelden plaatsvinden. 

4. Sponsorgeld

Van elke deelnemer aan de MudRaise wordt verlangd dat hij alles in het werk zal stellen om de doelstelling van het bijeenbrengen van minimaal €1500,- sponsorgeld te behalen voor individuen en een teamdoelstelling van €5500,-. Voor de deelnemer aan de KidsRun geldt een doelstelling van € 100,- De barometer van een deelnemer aan een MudRaise  op de website wordt bij online betalingen automatisch en direct bijgewerkt. Bijwerking van andere betalingen vindt binnen twee weken na ontvangst van de bedragen plaats.

5. Reiskosten

Kosten die de deelnemer maakt om de locatie waar de MudRaise en/of de KidsRun wordt gehouden te bereiken en weer te verlaten, komen voor rekening van de deelnemer.

6. Annulering

Annulering geschiedt door de Organisator per email hiervan op de hoogte te stellen via mudraise@ijmnl.org. De geworven fondsen worden bij annulering van de deelname aan de Mudraise of de KidsRun niet gerestitueerd. 

7. Verzekering

De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem toegebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in het land waar de MudRaise en/of de KidsRun plaatsvindt en die dekking biedt voor dit evenement.   

Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in het land waar de MudRaise en/of de KidsRun plaatsvindt, inclusief eventuele repatriëringskosten. 

De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie in het land waar de MudRaise en/of de KidsRun plaatsvindt. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.  

8. Media

Tijdens de MudRaise en/of de KidsRun worden mediabeelden gemaakt. Deze beelden, waarin de deelnemer voor kan komen, kunnen worden gebruikt voor promotie-doeleinden. De deelnemer danwel diens wettelijke vertegenwoordigers geven op voorhand toestemming om deze beeldmaterialen te publiceren. De deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordigers ontvangen daar geen vergoeding voor. 

9. De MudRaise en/of de KidsRun

De deelnemers aan een MudRaise of een KidsRun zijn verplicht alle aanwijzingen van de Organisator, de Partner waar mee samen wordt gewerkt en de politie/autoriteiten op te volgen.   

De Organisator kan in samenspraak met de Partner besluiten om tijdslimieten in te stellen en deelnemers uit de MudRaise of de KidsRun te halen indien deze limieten niet gehaald worden of wanneer er andere redenen zijn om de deelnemers te verwijderen. Deelnemers dienen de Organisator te informeren als zich onverhoopt zaken voordoen, die ongewenst zijn.   

Deelnemers aan de MudRaise of de KidsRun kunnen de Organisator niet aansprakelijk stellen indien zij door deelname aan de MudRaise of de KidsRun schade, in welke vorm dan ook, lijden. De Organisator kan besluiten om het parcours aan te passen, te verkorten of de MudRaise of KidsRun  geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van de Organisator of de Partner, noodzakelijk maakt. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om start - en/of finishtijden te veranderen. Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de Organisator als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van gelden, in welke vorm dan ook. De deelnemer is verplicht om op MudRaise- of KidsRun-dag het door de Organisator verstrekte shirt te dragen. De deelnemer verklaart te beschikken over deugdelijk materiaal. Het dragen van vuurwapens en het gebruik van drugs is verboden. 

10. Klachten

De Organisator is ervan overtuigd dat het event in de juiste verhouding staat tot de te betalen gelden. Mochten er onverhoopt klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de Organisator te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer de klacht binnen één maand na beëindiging van de MudRaise of de KidsRun in te dienen bij de Organisator via mudraise@ijmnl.org.

11. Aansprakelijkheid

Deelname aan de MudRaise of KidsRun is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.   

De Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan een MudRaise of KidsRun. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van de MudRaise of KidsRun, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.  

De deelnemer verklaart voor de start van de MudRaise: 

  • dat ik zowel geestelijk als lichamelijk in staat ben om deel te nemen aan de MudRaise; 
  • dat ik de risico’s ken die verbonden zijn aan deelname aan de MudRaise en deze accepteer;  
  • dat ik IJM vrijwaar van elke aansprakelijkheid voor letsel-, zaak- of vermogensschade die ontstaat tijdens de MudRaise als gevolg van:  - onvoldoende conditie en/of gezondheid of overschatting hiervan; - bewust negeren van instructies. 

De wettelijk vertegenwoordigers van een deelnemer aan de KidsRun verklaren voor de start van de KidsRun: 

  • dat de deelnemer aan de KidsRun zowel geestelijk als lichamelijk in staat is om deel te nemen aan de KidsRun; 
  • dat ik de risico’s ken die verbonden zijn aan deelname aan de KidsRun en deze accepteer;  
  • ​​​​​​​dat ik IJM vrijwaar van elke aansprakelijkheid voor letsel-, zaak- of vermogensschade die ontstaat tijdens de MudRaise als gevolg van:  - onvoldoende conditie en/of gezondheid of overschatting hiervan; - bewust negeren van instructies. 

12. Wijzigingen

De Organisator is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking op de dag dat deze nieuwe voorwaarden op de MudRaise-website worden gepubliceerd. Bij een wijziging zullen de deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht.

{{ resultData.stats.projectsAmount }}

Acties

{{ resultData.stats.donatedAmount | format-currency }}

via {{ resultData.stats.successfullDonationsAmount }} Donaties

{{ resultData.stats.participantsAmount }}

Deelnemers

Start direct jouw eigen positieve project!

In een paar eenvoudige stappen staat jouw project online


Maak een account aan

Neem contact op


Heb je een vraag over de MudRaise? Of over International Justice Mission? Bekijk de FAQ
Of neem contact met ons op! We helpen je graag verder: