Deelnemers voorwaarden

Als je deelneemt aan de MudRaise ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden

Voorwaarden

Hier onder tref je de belangrijkste algemene voorwaarden aan:

De inschrijving als deelnemer vindt plaats na belating van het inschrijfgeld van € 49, - . 

Ik accepteer de eerste aanbetaling van € 49, - (dit zijn ook de minimale annuleringskosten). Na deze eerste storting wordt mijn persoonlijke fondswerfpagina vermeld in het deelnemersoverzicht. De inloggegevens ontvang ik direct na de aanmelding automatisch per mail.

Ik zal alles in het werk stellen om de doelstelling van € 1500,- te verzamelen als individu of € 5500,- als team.

Ik ben me ervan bewust dat tijdens een MudRaise mediabeelden gemaakt worden. Ik accepteer dat deze beelden waarin ik kan voor komen gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden.

Ik ben me ervan bewust dat deelname aan de MudRaise volledig op eigen risico is van de deelnemer. Door aanmelding verklaar ik me er bewust te zijn van de gevaren die deelname aan een de MudRaise met zich meebrengt en verklaar ik fysiek en mentaal in staat te zijn om aan een MudRaise deel te nemen.

Mocht ik mijn deelname onverhoopt moeten annuleren, dan zal ik International Justice Mission Nederland als organisator van de MudRaise daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen via mudraise@ijmnl.org

1. Inleiding

De MudRaise is een sportieve en fondsenwervende uitdaging op een locatie in Nederland en wordt georganiseerd door IJM, hierna te noemen de MudRaise. Daarnaast organiseert IJM een vergelijkbare uitdaging voor kinderen tot twaalf jaar, aangepast aan hun fysieke conditie, hierna te noemen: KidsRun. De MudRaise en KidsRun zijn geen wedstrijden. Het doel is het werven van fondsen om slaven te bevrijden uit hun slavernij. In alle voorkomende gevallen is het Nederlands recht van toepassing, ook indien een deelnemer een andere nationaliteit heeft. De bevoegde rechter in de provincie Utrecht is in alle gevallen bevoegd in eerste aanleg van mogelijke geschillen kennis te nemen en daarin bindende uitspraak te doen.

2. Inschrijving

Inschrijving als deelnemer van een MudRaise of KidsRun vindt plaats na aanmelding via de website www.MudRaise.nl en een eerste aanbetaling van €49,- bij de MudRaise of € 10,- bij een KidsRun. Bij elke aanmelding kan maximaal één persoon worden aangemeld. Een team bestaat uit maximaal 10 personen. IJM heeft het recht om hier een limiet op in te stellen en deze te handhaven. Na de betaling wordt de persoonlijke fondswerfpagina vermeld in het deelnemersoverzicht op de website. De inloggegevens ontvangt de deelnemer direct na de aanmelding automatisch per e-mail. (Bij betaling online is de pagina direct zichtbaar, indien de aanbetaling via machtiging wordt gedaan, is de pagina zichtbaar na incasso van de machtiging, na verwachting binnen 3 werkdagen na betaling.) Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. De minimale leeftijd voor deelname aan de MudRaise is 12 jaar. Deelnemers tussen de 12 en 16 jaar dienen vergezeld te worden door een ouder/verzorger als deelnemer.  De minimale leeftijd voor deelname aan de KidsRun is 6 jaar. De maximale leeftijd voor deelname aan de KidsRun is 12 jaar. IJM heeft het recht om de aanmelding van deelnemers om haar moverende redenen te weigeren. Voor de MudRaise of KidsRun geldt een door IJM van geval tot geval te bepalen minimumaantal deelnemers. IJM behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de MudRaise en/of de KidsRun te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de deelnemer hierover uiterlijk één week vóór de MudRaise of KidsRun geïnformeerd. Allereerst zal geprobeerd worden om de MudRaise en/of KidsRun op een andere datum plaats te laten vinden. Mocht de deelnemer uitdrukkelijk aangeven niet mee te kunnen doen op een andere datum, dan wordt het aanbetaalde voorschot van respectievelijk € 49,- of € 10,- niet gerestitueerd. Eventuele overige gelden worden wel gerestitueerd. Andere kosten die door de deelnemer aan de MudRaise of KidsRun zijn gemaakt, zijn voor rekening en risico van de deelnemer. In geval van overmacht heeft IJM het recht de MudRaise en/of de KidsRun te annuleren of voor of tijdens de MudRaise en/of KidsRun aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties. In dit geval zal er geen restitutie van gelden plaatsvinden.

3. Sponsorgeld

Van elke deelnemer aan de MudRaise wordt verlangd dat hij alles in het werk zal stellen om de doelstelling van het bijeenbrengen van minimaal €1500,- sponsorgeld te behalen voor individuen en een teamdoelstelling van €5500,-. Voor de deelnemer aan de KidsRun geldt een doelstelling van € 100,- De sponsormeter van een deelnemer aan een MudRaise op de website wordt bij online betalingen automatisch en direct bijgewerkt. Bijwerking van andere betalingen vindt binnen twee weken na ontvangst van de bedragen plaats.

4. Reiskosten

Kosten die de deelnemer maakt om de locatie waar de MudRaise en/of de KidsRun wordt gehouden te bereiken en weer te verlaten, komen voor rekening van de deelnemer.

5. Betaling en annulering

Annulering geschiedt door IJM per email hiervan op de hoogte te stellen via mudraise@ijmnl.org .De deelnemer aan een MudRaise dient een bedrag van €49,- te voldoen bij aanmelding. De deelnemer aan een KidsRun dient een bedrag van €10,- te voldoen bij aanmelding. Deze bedragen worden bij annulering van de deelname aan de Mudraise of de KidsRun niet gerestitueerd.

6. Verzekering

De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem toegebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in het land waar de MudRaise en/of de KidsRun plaatsvindt en die dekking biedt voor dit evenement. Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in het land waar de MudRaise en/of de KidsRun plaatsvindt, inclusief eventuele repatriëringskosten. De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie in het land waar de MudRaise en/of de KidsRun plaatsvindt. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.

7. Media

Tijdens de MudRaise en/of de KidsRun worden mediabeelden gemaakt. Deze beelden, waarin de deelnemer voor kan komen, kunnen worden gebruikt voor promotie-doeleinden. De deelnemer danwel diens wettelijke vertegenwoordigers geven op voorhand toestemming om deze beeldmaterialen te publiceren. De deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordigers ontvangen daar geen vergoeding voor.

8. De MudRaise en/of de KidsRun

De deelnemers aan een MudRaise of een KidsRun zijn verplicht alle aanwijzingen van de projectleider en de door IJM ingezette vrijwilligers en medewerkers en de politie op te volgen. IJM kan besluiten om tijdslimieten in te stellen en deelnemers uit de MudRaise of de KidsRun te halen indien deze limieten niet gehaald worden of wanneer er andere redenen zijn om de deelnemers te verwijderen. Deelnemers dienen de projectleider te informeren als zich onverhoopt zaken voordoen, die ongewenst zijn. Deelnemers aan de MudRaise of de KidsRun kunnen IJM niet aansprakelijk stellen indien zij door deelname aan de MudRaise of de KidsRun shade, in welke vorm dan ook, lijden. IJM kan besluiten om het parcours aan te passen, te verkorten of de MudRaise of KidsRun geheel af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar het oordeel van IJM, noodzakelijk maakt. IJM behoudt zich tevens het recht voor om start - en/of finishtijden te veranderen. Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de organisatie als bedoeld in de vorige twee alinea’s van dit artikel, geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van gelden, in welke vorm dan ook. De deelnemer is verplicht om op MudRaise- of KidsRun-dag het door de organisatie verstrekte shirt te dragen. De deelnemer verklaart te beschikken over deugdelijk materiaal. Het dragen van vuurwapens en het gebruik van drugs is verboden

9. Klachten

IJM is er van overtuigd dat het event in de juiste verhouding staat tot de te betalen gelden. Mochten er onverhoopt klachten ontstaan, dan dienen deze door de deelnemer ter plaatse direct na constatering bij de projectleider te worden gemeld. Over het algemeen worden deze dan direct opgelost. Mocht blijken dat een goede oplossing ter plaatse niet mogelijk is, dan dient de deelnemer de klacht binnen één maand na beëindiging van de MudRaise of de KidsRun in te dienen bij IJM via mudraise@ijmnl.org.

10. Aansprakelijkheid

Deelname aan de MudRaise of KidsRun is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer. IJM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan een MudRaise of KidsRun. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van de MudRaise of KidsRun, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

De deelnemer verklaart voor de start van de MudRaise:

  • dat ik zowel geestelijk als lichamelijk in staat ben om deel te nemen aan de MudRaise;
  • dat ik de risico’s ken die verbonden zijn aan deelname aan de MudRaise en deze accepteer;
  • dat ik IJM vrijwaar van elke aansprakelijkheid voor letsel-, zaak- of vermogensschade die ontstaat tijdens de MudRaise als gevolg van: - onvoldoende conditie en/of gezondheid of overschatting hiervan; - bewust negeren van instructies.

De wettelijk vertegenwoordigers van een deelnemer aan de KidsRun verklaren voor de start van de KidsRun:

  • dat de deelnemer aan de KidsRun zowel geestelijk als lichamelijk in staat is om deel te nemen aan de KidsRun;
  • dat ik de risico’s ken die verbonden zijn aan deelname aan de KidsRun en deze accepteer;
  • dat ik IJM vrijwaar van elke aansprakelijkheid voor letsel-, zaak- of vermogensschade die ontstaat tijdens de MudRaise als gevolg van: - onvoldoende conditie en/of gezondheid of overschatting hiervan; - bewust negeren van instructies.

11. Wijzigingen

IJM is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking op de dag dat deze nieuwe voorwaarden op de IJM-website worden gepubliceerd.

{{ resultData.stats.projectsAmount }}

Projecten

{{ resultData.stats.donatedAmount | format-currency }}

via {{ resultData.stats.successfullDonationsAmount }} Donaties

{{ resultData.stats.participantsAmount }}

Deelnemers

Ja, ik doe mee met MudRaise 2020!

In een paar eenvoudige stappen is jouw MudRaise-pagina aangemaakt.


Aanmelden MudRaise

Neem contact op


Heb je een vraag over de MudRaise? Of over International Justice Mission? Bekijk de FAQ
Of neem contact met ons op! We helpen je graag verder: